×


Z przyjemnością informujemy, że VITAMED Sp. z o.o. realizuje projekt pn. Kompleksowa opieka nad pacjentem w wieku podeszłym, niesamodzielnym i niepełnosprawnym na terenie miasta Gliwice.

Projekt został wybrany do dofinansowania w wyniku konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-348/19, który ogłoszony został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych.

 

Do Centrum Geriatrycznego (CG) – VITAMED Sp. z o.o. mogą być przyjęci:

 • pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów;
 • pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów,
 • osoby przebywające na terenie województwa śląskiego, głównie z obszaru miasta Gliwic.

Głównymi kryteriami oraz wymaganymi dokumentami podczas procesu rekrutacji będą:

 • wiek 65+(dowód osobisty-obowiązkowe)
 • brak aktywności zawodowej(oświadczenie-obowiązkowe)
 • płeć(K-1 pkt, M–0 pkt.)(zgodnie z opisaną we wniosku zasadą równości szans kobiet i mężczyzn)
 • OND tj. potrzebuje opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania, co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność (oświadczenie obowiązkowe)
 • jeśli występuje niepełnosprawność (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności-1 pkt)

Dodatkowo punktowane:

 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi(orzeczenie o stopniu niepełnosprawności-2pkt.)
 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (oświadczenie-2pkt.)
 • osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ pod warunkiem, że zakres wsparcia dla tych os. lub rodzin nie będzie powielał działań,
 • które os. lub rodzina otrzymała lub otrzymuje w PO PŻ w ramach działań towarzyszących (oświadczenie- 2pkt.)

Opis projektu:

Celem projektu jest podjęcie działań na rzecz rozwoju usług społecznych, w tym zdrowotnych, opiekuńczych i asystenckich z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły świadczenia, z ukierunkowaniem na grupę osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek oraz ich otoczenia na terenie miasta Gliwice.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizacje następujących zadań:

Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w wieku 65 + będących mieszkańcami gminy Gliwice.


W ramach realizacji projektu zrealizowane zostaną 2 zadania:

 1. Zakup doposażenia niezbędnego do pracy w środowisku i stacjonarnie dla potrzeb zespołu interdyscyplinarnego.

2. Utworzenie zespołu interdyscyplinarnego w ramach powołanego na potrzeby realizacji projektu – Centrum Geriatrycznego.


Głównymi rezultatami projektu będą:

Główny wskaźnik produktu:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi 240.

Wskaźnik rezultatu: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych: 1. 

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie:

Okres realizacji projektu: 01.02.2021 r. do 31.12.2022 r.

Finansowanie przedsięwzięcia:

Łączna wartość projektu: 2 641 473,18 PLN.

Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej: 2 245 252,20 PLN.

Wsparcie finansowe ze strony budżetu krajowego (dotacja celowa): 211 317,85 PLN.
Wkład własny Vitamed Sp. z o. o.:
184 903,13 PLN.

 
Miejsce realizacji:

Centrum Geriatryczne (CG) – VITAMED Sp. z o.o. ul. Zygmuntowska 84, Gliwice oraz VITAMED Sp. z o.o. ul. Różana 7, Gliwice

 

 Udział w projekcie:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłoszenia w godz. 8.00 – 15.30 pod numerem telefonu: 798-261-634

lub osobiście w Centrum Geriatrycznym (CG) – VITAMED Sp. z o.o. ul. Zygmuntowska 84, Gliwice.

 

Zasady:

Zasady kwalifikacji pacjenta do Centrum Geriatrycznego (CG) –  VITAMED Sp. z o.o.

Dokumenty rekrutacyjne:

Załącznik nr 1 – Skierowanie do CG – VITAMED Sp. z o.o

Załącznik nr 2 – Karta oceny świadczeniobiorcy wg.  skali Barthel

Załącznik nr 3 – Formularz zgłoszeniowy do CG – VITAMED Sp. z o.o

Dokumenty dostępne również w placówkach VITAMED Sp. z .o.o.Projekt nr 1

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/9.2.6/RPOWSL/2021

VITAMED Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług
w charakterze personelu medycznego (lekarza geriatry, psychologa) w ramach projektu pn.: ”Kompleksowa opieka nad pacjentem w wieku podeszłym, niesamodzielnym i niepełnosprawnym na terenie miasta Gliwice” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz pliki

Załącznik 1 i 2.pdf

Zapytanie ofertowe nr 1/9.2.6/RPOWSL/2021

1.doc

2.doc

WYNIK POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/9.2.6/RPOWSL/2021

Wynik postępowania dotyczące zapytania ofertowego nr 1 9.2.6 RPOWSL 2021

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/9.2.6/RPOWSL/2021

VITAMED Sp z o.o zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy na wykonanie prac remontowo-budowlanych celem przystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych – na dostawę i zamontowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zygmuntowskiej 84 w Gliwicach wraz ze wszystkimi pracami budowlanymi niezbędnymi do technicznego odbioru podjazdu w ramach projektu pn.: ”Kompleksowa opieka nad pacjentem w wieku podeszłym, niesamodzielnym i niepełnosprawnym na terenie miasta Gliwice” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe nr 2/9.2.6/RPOWSL/2021

Informacja dotycząca zmiany treści zamówienia

Treść zamówienia korekta

Protokół z postępowania-podjazd

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE  nr 3/9.2.6./RPOWSL/2021

Konkurs na stanowisko kierownika merytorycznego w projekcie.

Kierownik merytoryczny w projekcie.

WYNIK POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/9.2.6/RPOWSL/2021

Protokół z postępowania