ISO


POLITYKA JAKOŚCI


Misją „VITAMED” Sp. z o.o. jest świadczenie ogólnodostępnych ambulatoryjnych usług medycznych, na jak najwyższym poziomie, w celu zaspokojenia potrzeb i oczekiwań naszych Pacjentów.

Pragniemy to osiągnąć poprzez:
– stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników, których praca ma wpływ na jakość świadczonych usług;
– korzystanie w pracy z obowiązujących standardów diagnostycznych i leczniczych;
– zakup nowoczesnego i niezbędnego sprzętu medycznego;
– unowocześnianie infrastruktury;
– dbanie o utrzymanie stabilizacji finansowej i organizacyjnej;
– dążenie do uzyskania maksymalnego zadowolenia pacjentów;
– wyznaczanie celów dotyczących jakości oraz ich okresowej ocenie na przeglądzie zarządzania;
– zaangażowanie kierownictwa w działania na rzecz ciągłego doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania jakością.

Zarząd „VITAMED” Sp. z o.o. dokonuje okresowych przeglądów Polityki Jakości, celów strategicznych i operacyjnych oraz szans i zagrożeń pod kątem zapewnienia ich ciągłej przydatności i adekwatności.

Zarząd „VITAMED” Sp. z o.o. zobowiązuje się do utrzymania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami normy ISO 9001:2015, a także do doskonalenia skuteczności Systemu oraz zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do funkcjonowania systemu i jego rozwoju.

Powyższa polityka jest znana wszystkim pracownikom „VITAMED” Sp. z o.o. oraz podana do wiadomości zainteresowanych stron.

Gliwice, dn. 18.05.2023 r.

CERTYFIKATY ISOINNE CERTYFIKATY

Zarząd „VITAMED” Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw wymogom prawnym oraz dążąc do podwyższenia satysfakcji pacjentów stale podnosi jakość świadczonych usług i poddaje się ciągłej zewnętrznej ocenie czego efektem są przyznawane certyfikaty.


Vitamed

Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „VITAMED” Sp. z o.o.
ul. Różana 7, 44-109 Gliwice-Łabędy
Godziny otwarcia: 7:30-18:00

Rejestracja tel.: 32 750 08 02,
kom.: +48 508 304 012 (tylko do zamawiania recept)
przychodnia@vitamed-gliwice.pl

Rejestracja ginekologiczna
tel.: 32 234 24 50

Pracownia Fizjoterapii
ul. Zygmuntowska 84
tel. 32 234 07 13
Godziny pracy rejestracji 8:00 – 15:00
rehabilitacja@vitamed-gliwice.pl

Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000028238

Kapitał zakładowy: 50.020,00 PLN

© Copyright 2022 VITAMED Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone