PROJEKTY UNIJNE

Z przyjemnością informujemy, że VITAMED Sp. z o.o. realizuje projekt pn. Kompleksowa opieka nad pacjentem w wieku podeszłym, niesamodzielnym i niepełnosprawnym na terenie miasta Gliwice.

Projekt został wybrany do dofinansowania w wyniku konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-348/19, który ogłoszony został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych.

Do Centrum Geriatrycznego (CG) – VITAMED Sp. z o.o. mogą być przyjęci:

 • pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów,
 • pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów,
 • osoby przebywające na terenie województwa śląskiego, głównie z obszaru miasta Gliwic.

Głównymi kryteriami oraz wymaganymi dokumentami podczas procesu rekrutacji będą:

 • wiek 65+(dowód osobisty-obowiązkowe),
 • brak aktywności zawodowej(oświadczenie-obowiązkowe),
 • płeć(K-1 pkt, M–0 pkt.)(zgodnie z opisaną we wniosku zasadą równości szans kobiet i mężczyzn) OND tj. potrzebuje opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania, co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność (oświadczenie obowiązkowe),
 • jeśli występuje niepełnosprawność (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności-1 pkt).

Dodatkowo punktowane:

 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi(orzeczenie o stopniu niepełnosprawności-2pkt.),
 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (oświadczenie-2pkt.),
 • osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ pod warunkiem, że zakres wsparcia dla tych os. lub rodzin nie będzie powielał działań, które os. lub rodzina otrzymała lub otrzymuje w PO PŻ w ramach działań towarzyszących (oświadczenie- 2pkt.).

Opis projektu:

Celem projektu jest podjęcie działań na rzecz rozwoju usług społecznych, w tym zdrowotnych, opiekuńczych i asystenckich z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły świadczenia, z ukierunkowaniem na grupę osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek oraz ich otoczenia na terenie miasta Gliwice.

Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w wieku 65 + będących mieszkańcami gminy Gliwice.


W ramach realizacji projektu zrealizowane zostaną 2 zadania:

1. Zakup doposażenia niezbędnego do pracy w środowisku i stacjonarnie dla potrzeb zespołu interdyscyplinarnego.
2. Utworzenie zespołu interdyscyplinarnego w ramach powołanego na potrzeby realizacji projektu – Centrum Geriatrycznego.

Głównymi rezultatami projektu będą:

 • Główny wskaźnik produktu: liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi: 360.
 • Wskaźnik rezultatu: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych: 1.

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie:

 • Okres realizacji projektu: 01.02.2021 r. do 30.06.2023 r.
 • Finansowanie przedsięwzięcia: łączna wartość projektu: 3 301 591,58 zł.
 • Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej: 2 806 352,84 zł.
 • Wsparcie finansowe ze strony budżetu krajowego (dotacja celowa): 264 127,32 zł.
 • Wkład własny Vitamed Sp. z o. o.: 231 111,42 zł.

Miejsce realizacji:

 • Centrum Geriatryczne (CG) – VITAMED Sp. z o.o. ul. Zygmuntowska 84, Gliwice
 • VITAMED Sp. z o.o. ul. Różana 7, Gliwice

Udział w projekcie:

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłoszenia w godz. 8.00 – 15.30 pod numerem telefonu:
798-261-634 lub osobiście w Centrum Geriatrycznym (CG) – VITAMED Sp. z o.o. ul. Zygmuntowska 84, Gliwice.


Projekt nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/9.2.6/RPOWSL/2021

VITAMED Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w charakterze personelu medycznego (lekarza geriatry, psychologa) w ramach projektu pn.: ”Kompleksowa opieka nad pacjentem w wieku podeszłym, niesamodzielnym i niepełnosprawnym na terenie miasta Gliwice” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/9.2.6/RPOWSL/2021

VITAMED Sp z o.o zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy na wykonanie prac remontowo-budowlanych celem przystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych – na dostawę i zamontowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Zygmuntowskiej 84 w Gliwicach wraz ze wszystkimi pracami budowlanymi niezbędnymi do technicznego odbioru podjazdu w ramach projektu pn.: ”Kompleksowa opieka nad pacjentem w wieku podeszłym, niesamodzielnym i niepełnosprawnym na terenie miasta Gliwice” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/9.2.6./RPOWSL/2021

Konkurs na stanowisko kierownika merytorycznego w projekcie.

Pobierz pliki:

Kierownik merytoryczny w projekcie

Wynik postępowania dotyczący zapytania ofertowego nr 3/9.2.6/RPOWSL/2021

Protokół z postępowania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/9.2.6./RPOWSL/2022

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa głowicy ultrasonograficznej.

Pobierz pliki:

Zapytanie Ofertowe nr 1/9.2.6./RPOWSL/2022

Wynik postępowania dotyczący zapytania ofertowego nr 1/9.2.6./RPOWSL/2022

Protokół z postępowania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/9.2.6/RPOWSL/2023

Na zakup i dostawę sprzętu dla beneficjentów projektu (seniorów) koc grzewczy i poduszka ortopedyczna.

Pobierz pliki:

Treść zamówienia nr 1/9.2.6/RPOWSL/2023

Wynik postępowania dotyczący zapytania ofertowego nr 1/9.2.6./RPOWSL/2023

Protokół z postępowania

Zakończenie projektu

Informujemy, że z dniem 30 czerwca 2023 r. zakończyliśmy realizację projektu pn.: „Kompleksowa opieka nad pacjentem w wieku podeszłym, niesamodzielnym i niepełnosprawnym na terenie miasta Gliwice” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania 9.2. Dostępne i efektywne działania społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych.

W ramach projektu realizowanego w okresie 01.02.2021 r. – 30.06.2023 r. wsparciem zostało objęte: 408 osób.

Zachowanie trwałości miejsc świadczenia usług zdrowotnych.
Liczna miejsc oferowanych przez Beneficjenta po zakończeniu realizacji projektu – 10 osób.


Vitamed Sp. z o.o. w ramach trwałości projektu, deklaruje gotowość do dalszego świadczenia usług oraz zachowania miejsc świadczenia usług zdrowotnych utworzonych w ramach projektu co najmniej do dnia 31.10.2024 r. w lokalizacji przy ul. Różanej 7 w Gliwicach i przy ul. Zygmuntowskiej 84 w Gliwicach.

Vitamed

Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „VITAMED” Sp. z o.o.
ul. Różana 7, 44-109 Gliwice-Łabędy
Godziny otwarcia: 7:30-18:00
e-mail: info@vitamed-gliwice.pl

Rejestracja tel.: 32 750 08 02,
kom.: +48 508 304 012 (tylko do zamawiania recept)
e-mail: przychodnia@vitamed-gliwice.pl

Rejestracja ginekologiczna
tel.: 32 234 24 50

Pracownia Fizjoterapii
ul. Zygmuntowska 84
tel. 32 234 07 13
Godziny pracy rejestracji 8:00 – 15:00
e-mail: rehabilitacja@vitamed-gliwice.pl

Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000028238

Kapitał zakładowy: 50.020,00 PLN

© Copyright 2022-2024 VITAMED Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone